Tietosuojaseloste ja tietoa evästeistä (GDPR)

Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

RGT Henkilöstöpalvelut Oy Tietosuojaseloste 


1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen. RGT Henkilöstöpalvelut Oy (099600-5). Yhteystiedot: Meripihkatie 1 00710 Helsinki. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa vastuuhenkilö Yusuf Mohamed, puh. (+358) 050 565 1646.


2. Rekisteröidyt

Työnhakijat


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee työnhakijan henkilötietoja rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien asioiden hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin työsopimuksen täytäntöön paneminen ja työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen työnhakijan pyynnöstä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä lisäksi rekisterinpitäjän asiakasviestinnän toteuttamiseksi, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt. Asiakasviestintää voidaan kohdistaa rekisteröityihin myös sähköisen viestintävälineen avulla, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tiedottaa työnhakijoita rekisterinpitäjän ajankohtaisista asioista sekä tarjota työnhakijoille työnhakuun, työelämään ja erilaisiin työtehtäviin liittyviä etuja ja tietoa.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Työnhakijasta kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietojen kategorioita:

 • Henkilön perustiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimet, yhteystiedot, sukupuoli ja kansalaisuus.

 • Koulutustiedot, esimerkiksi tutkinnot, erityistaidot, osaamiset, kielitaito ym.

 • Työkokemus, esimerkiksi tiedot, kuten työlupa, työhistoria ja suosittelijat.

 • Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi työnhaun tilanne, toiveet työpaikkaan liittyen, mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarviointiin liittyvät tiedot, valokuva ja käytettävyys tiedot, sekä mahdolliseen turvallisuusselvitykseen tarvittavat tiedot, että mahdolliset työnhakuun liittyvät kiinnostuksen kohteet.

 • Muut työnhaku asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi ajokorttitiedot, julkishallinnon palvelutuotantoon liittyvät tiedot, toiminnan kehittämiseen liittyvät asiakaskokemus kyselyiden vastaukset, viestintä lupaa koskevat tiedot ja lisäpalvelujen tarjontaan liittyvät tiedot.

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä sidosryhmien seuraavia tietoja voidaan käsitellä rekisterissä niiden ollessa tarpeellisia:

 • yritysasiakkaan nimi, y-tunnus, yhteystiedot, laskutustiedot

 • yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, asema yrityksessä, puhelin, sähköposti, osoite)

 • markkinointi- ja kampanjatiedot


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

 1. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.

 2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Työnhakijan pyyntö poistaa henkilötiedot rekisterinpitäjän järjestelmästä kesken työnhakuprosessin tarkoittaa samalla työnhakuprosessin keskeyttämistä kyseisen työnhakijan kohdalla.

 3. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsentelyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

 4. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

 5. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittely toimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muille kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijoiden ja työntekijöiden tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Yhteyshenkilörekisterin tiedot saadaan asiakasyrityksiltä, yhteyshenkilöiltä itseltään, julkisista tietolähteistä tai markkinointitietokannoista.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille niiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella. Muutoin henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä.


8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin hakuprosessi on voimassa.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestely on, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut tiedot säilytetään tieto turvallisessa ympäristössä. Järjestelmien käytön edellyttämä tietoliikenne on SSL/TLS-salattua ja tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla. Rekisterin palvelimet säilytetään lukitussa tilassa. Tietokoneet on suojattu salasanoilla.

Rekisterien käyttö on rajattu nimetyille RGT Group Oy:n työntekijöille sekä palkanlaskennasta ja kirjanpidosta sekä maksuliikenteestä huolehtiville nimetyille työntekijöille. Käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, jotka ovat voimassa työsuhteen ajan.

Alihankkijoiden kanssa on solmittu GDPR-asetuksen mukaiset kirjalliset sopimukset.


12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan ja verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee työntekijöitä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.


Päivitetty viimeksi 26.6.2020.


Tietoa evästeiden käytöstä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.


EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin. Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen ajankohtaisista palveluista sellaisille käyttäjille, jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla aikaisemmin. Emme kerää evästeillä käyttäjistä yksilöiviä tietoja, kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai luottokorttien numeroita.

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Käyttäjille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia kolmannen osapuolen palveluntarjoajien (esim. Google) järjestelmiä hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa hyödynnetään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan mainonnan mainostuskäytäntöä.


EVÄSTEIDEN HALLINTA

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.


© 2022 RGT Henkilöstöpalvelut Oy / All Rights Reserved. Kaikki oikeudet pidätetään.